MVB MVB

Dienste

 

Rekenkundige dienste

 • Rekenkundige dienste kan na aanleiding van die behoefte van die kliënt op ’n maandelikse, kwartaallikse of jaarlikse basis gelewer word. Die byhou van die dienste word op ’n rekenaar grootboekstelsel gedoen. Die rekenkundige stelsel kan insluit die grootboek, debiteure-, krediteure- en voorraadstelsels
 • Opstel van bestuurstate
 • Opstel van begrotings
 • Beleggingsbesluitneming
 • Maandelikse opgawes van BTW, LBS, WVF
 • Registrasie van BTW, LBS, WVF en vaardigheidsontwikkeling
   

Belasting

 • Voltooi en indien van belastingvorms
 • Reël van belastinguitstelle
 • Opvolg van boetes en rentes foutiewelik gehef
 • Korrespondensie en persoonlike besoeke by SARS
 • Aanvra van belastingaanwysings
 • Aanvra van belastingklaringsertifikate vir buitelandse beleggings
 • Aanvra van belastingklaringsertifikate vir tenders
 • Voltooi en indien van voorlopige belastingopgawes
 • Nasien van uitgereikte inkomstebelastingaanslae en aanteken van besware, indien foutief
 • Aanstel van openbare amptenaar
   

Sekretariële dienste

 • Wysigings van beslote korporasies
 • Omkering van beslote korporasies na maatskappye
 • Stig van maatskappye
 • Wysigings van maatskappye
 • Stig van intervivos trusts
 • Wysigings van intervivos trusts
 • Toeken en uitreik van aandele
 • Verandering van aandele
 • Oordrag van aandele
 • Spesiale besluite
 • Algemene notules
 • Byhou van aandeleregisters
 • Byhou van notuleboeke
 • Verandering van direkteure
 • Verandering van lede
 • Verandering van geregistreerde adresse
   

Administrasie van maandelikse salarisse

 • Voorbereiding, weekliks of maandeliks
 • Vaste salarisse
 • Kommissies
 • Byvoordele
 • Berekening van SIBW/LBS
 • Berekening van SDR-heffings
 • Berekening van Vaardigheidsontwikkelingsheffing
 • Berekening van WVF
 • Oorbetaling SIBW, LBS, SDR, Vaardigheidsontwikkelingsheffing, WVF
 • Voorbereiding van betaalstate
 • Uitreiking van jaarlikse IRP5’s
 • Voltooi en indien van jaarlikse IRP5-rekonsiliasie
 • Elektroniese oorplasings van salarisse
   

Boedelbeplanning en bereddering van boedels

 • Beplanning en opstel van testamente
 • Verandering van testamente
 • Bereddering van boedels
 • Registrasie van testamentêre trusts
 • Beplanning van kontant beskikbaar vir die betaling van boedelbelasting
 • Administrasie van testamentêre trusts
   

Besigheidswaardasies

Alle waardasies word gedoen volgens erkende waardasiemetodes vir:

 • Maatskappye
 • Beslote korporasies
 • Vennootskappe
   

Ander dienste deur die firma verskaf

 • Internasionale belasting en besigheidsadvies
 • Advies aan nuwe kliënte en klein besighede
 • Belastingadvies volgens Suid-Afrikaanse belastingreg
 • Personeelplasings
   

 Ouditdienste

 • Oudit in terme van Internasional Oudit Standaarde
 • Oudit in terme van ooreengekome prosedures
 • Interne oudit
 • Forensiese ondersoeke
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou